“A shihni një numër? Nëse po, cilin numri?” Shum pak njerz e kan gj e tur numrin brenda rrethit!

Njerëzit kanë gj e t ur një il uzion të ri op t ik për të f iksuar. Një imazh në dukje i thj e shtë i shp ërndarë nga pë rdoruesi i t witter pë rmban një numër pj esërisht të fshehur brenda një rrethi me vija të zeza dhe gri.

“A shihni një numër? Nëse po, çfarë numri?” pyesin ata në tw e et. Ndërsa kjo fillimisht duket si një detyrë mjaft e lehtë, shpejt kupton se m odeli zi g-z a g i rr ethit i bën gjërat paksa të ndër l ikuara. Mijëra përdorues të internetit nga e gjithë bota e kanë parë en igmën vi zuale që kur është postuar në t witter dhe janë ha bitur nga fakti se sa shumë prej tyre kanë arritur në përfundime shumë të ndryshme për shifrat e fsh e h ura.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *